RESPONSABLE: FORMAZIONA (SARARTE SL) y HOSTELERÍA DE GALICIA

FINALIDADE: formación e consultaría en procedementos sobre o risco do Covid-19 no sector da hostalaría e turismo en Galicia, así como a interacción en redes sociais en temas relacionados co risco do Covid-19 na hostalaría e o turismo.

LEXITIMACIÓN: Vostede consente o tratamento dos seus datos ca finalidade contratada.

DESTINATARIOS: Comprometémonos a tratar de forma confidencial os datos facilitados e a non comunicar ou ceder dita información a terceiros, salvo por obrigación legal.

PRAZOS DE CONSERVACIÓN: Os datos aportados a través deste sitio web serán conservados mentres exista un interese mutuo. DEREITOS: Ten dereito ao acceso, rectificación, supresión, portabilidade e oposición, tal e como se explica na información detallada

INFORMACIÓN DETALLADA

1.- Datos do Responsable

En cumprimento do disposto no Regulamento Xeneral de Protección de Datos 679/2016 (RGPD), Lei 34/2002 do 11 de Xulio, dos Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), e restante normativa de aplicación, informámoslle que o Responsable dos datos persoais tratados no sitio web www.covid-19hosteleria.es

Comprometémonos a conservar a información que nos facilite na máis estrita confidencialidade evitando accesos non autorizados, a manipulación da información, a perdida, a destrución ou roubo de información. Para elo, aplicaremos as medidas de seguridade que establece a normativa de aplicación e todas aquelas que os nosos recursos e a tecnoloxía moderna nos permita. Teña en conta que en moitos casos, resulta indispensable que facilite a información que lle solicitamos para poder desfrutar dos beneficios de nuestra web.

 • Obxecto

La presente política de privacidad tiene por objeto informarle acerca de cómo tratamos sus Datos Personales. Si Usted no está de acuerdo con los términos contenidos en esta política y no acepta los mismos en su proceso de registro, no podrá seguir adelante con el uso y acceso de determinados servicios ofrecidos. Si tiene alguna consulta respecto al contenido puede contactarnos en el correo electrónico hola@covid-19hosteleria.es

 • Ámbito de aplicación

La presente política aplica a todos los usuarios que utilicen los servicios da nosa páxina web, con independencia do lugar e o momento no que operen.

 • Datos que solicitamos a os nosos Usuarios

No sitio web unicamente solicitamos información básica a través da nosa pestana “CONTACTO”, como o seu nome completo e correo electrónico, deixando un espazo para que nos remita a súa consulta, solicitude, queixa ou suxestión con texto libre, e tamén lle damos a opción de adxuntar arquivos se así o desexase. Poderiamos ademais tratar datos obtidos a través das cookies, o que poderá consultar con máis detalle na nosa Política de Cookies. Teña en conta que os datos solicitados son os necesarios para poder cumprir cas finalidades descritas a continuación, de non facilitalos, non poderemos contestarlle ou contactarlle para resolver a súa solicitude.

 • Finalidade do tratamento

As finalidades coas que lle solicitamos ou recabamos a información son as seguintes:

 • Resolución de consultas, ou remisión de información solicitada a través do formulario de contacto
 • Xestión de solicitudes de inscrición en seminarios web ou consultaría online

Dereitos dos Usuarios

O RGPD recolle unha serie de dereitos fundamentais en favor das persoas cuxos datos se tratan.  Nesta sección ofrecese información sobre como exercer os dereitos que lle asisten como Usuario, respecto a os seus datos persoais. Tódolos dereitos mencionados a continuación, poderá exercitalos remitindo  a súa solicitude por correo electrónico según se  lle indica no apartado 1, acompañado dunha copia do seu documento de identidade. Teña en conta que poderiamos solicitarlle información adicional para comprobar a súa identidade antes de proceder ca súa solicitude.

 • Dereito de acceso: O dereito de acceso permite ao Usuario coñecer e obter gratuitamente información sobre os seus datos de carácter persoal sometidos a tratamento. Poderá solicitarnos que lle indiquemos a información que conservamos sobre vostede.
 • Dereito de rectificación: Este dereito caracterizase porque permite corrixir erros, modificar os datos que resulten ser inexactos ou incompletos e garantir a certeza da información obxecto de tratamento. Vostede deberá informarnos sobre calquera cambio nos seus datos e será responsable de actualizar a súa información.
 • Dereito de cancelación/supresión: O dereito de supresión permite que se supriman os datos que resulten ser inadecuados ou excesivos sen prexuicio do deber de bloqueo, recollido na LOPD.
 • Dereito de oposición: O dereito de oposición é o dereito do Usuario a que no se leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese no mesmo para determinadas finalidades. Poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos indicando as finalidades concretas obxecto de oposición.
 • Dereito de Portabilidade: O dereito a potabilidade permitiralle solicitarnos unha copia nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica dos seus datos persoais.
 • Medidas de seguridade

No tratamento da súa información persoal aplicamos  as medidas de seguridade adecuadas segundo o tipo de datos e os avances da técnica, os nosos medios físicos e legais. O noso obxectivo é evitar o acceso de terceiros non autorizados, o roubo, a perdida ou divulgación da súa información. Sen embargo, Internet non é un entorno totalmente seguro, polo que aínda que apliquemos todas las medidas de seguridade posibles, o risco de incidencia respecto a información nunca desaparecerá totalmente, por este motivo pedímoslle que si detecta algunha incidencia ou ten indicios de que a súa información poda estar en risco, póñase en contacto con nos para que poidamos investigar o feito e ofrecerlle solucións.

 • Modificacións na Política de Privacidade

Poderase nun futuro modificar a presente Política de Privacidade. No caso de modificación, ademais de publicarse a versión actualizada, informarémoslle sobre dita modificación cunha xanela na web. Vostede deberá ler estas modificacións antes de continuar usando a web.

 1. Reclamacións

Os interesados poderán interpoñer reclamacións relacionadas ca protección de datos ante a Axencia Española de Protección de Datos. Pode acceder a información detallada sobre este órgano de control e xestionar a súa reclamación en: www.agpd.es

 1. Lei aplicable e  xurisdición

A presente Política de Privacidade, así como o uso do sitio web, rexeranse pola lexislación española en referencia ao disposto no Regulamento Xeneral de Protección de Datos 679/2016 (RGPD). Calquera controversia será resolta ante os xulgados correspondentes ao domicilio do usuario.

No suposto de que calquera estipulación resultara inexixible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia dunha resolución xudicial ou administrativa, dita inexixibilidade o nulidade non fará que a presente política resulte inexixibles ou nulas no seu conxunto. En ditos casos procederemos a modificación ou substitución de dicha estipulación por outra que sexa válida e exixible e que, na medida do posible, consiga o obxectivo e pretensión reflexados na estipulación orixinal.